GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE MORE THAN BUILDING

De website MORE THAN BUILDING van VBA bevat gratis informatie. Om de website te gebruiken moet u de gebruiksvoorwaarden aanvaarden. Die kunnen veranderingen ondergaan: de toegepaste voorwaarden zijn de geldige voorwaarden op het moment van de verbinding.

A. TOEGANKELIJKHEID VAN DE WEBSITE

VBA stelt in de mate van het mogelijke alles in het werk om de toegankelijkheid van haar diensten 7 dagen op 7 en 24/24u te verzekeren. De toegang tot de diensten kan evenwel onderbroken worden om technische redenen (bijv. onderhoud) of om enige andere reden.

B. COOKIES

Het aanvaarden van cookies via uw browser kan nodig zijn om toegang te verkrijgen tot delen van de website, waarvoor de gebruiker zich moet identificeren.

C. GEBRUIK

De klant mag de website en de onlinediensten van VBA enkel gebruiken voor strikt wettelijk geoorloofde doeleinden. Volgende vormen van gebruik zijn verboden:

  • • elk gebruik dat de integriteit van enig netwerk of computersysteem bedreigt (zoals het versturen van wormen, virussen of andere strafbare codes);
  • • elk gebruik met als gevolg dat de goede werking van de VBA-diensten in het gedrang komt;
  • • elk gebruik dat mogelijk schade kan toebrengen aan de reputatie van VBA;
  • • elk commercieel gebruik van de gegevens en gegevensbestanden en elk gebruik buiten de beoogde toepassingen. Elke inbreuk op de veiligheid van de servers of van het netwerk is verboden en kan leiden tot burgerlijke of strafrechtelijke vervolging.

D. UPDATEN VAN DE WEBSITE

VBA behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website of de voorstelling van haar online diensten op elk moment aan te passen, te wijzigen of te vervolledigen en dit zonder enige verwittiging of communicatie.

E. VERANTWOORDELIJKHEID

De gebruiker aanvaardt dat elk bezoek aan de website of elk gebruik onder zijn eigen verantwoordelijkheid gebeurt. VBA kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van het gebruik van haar website, noch voor eventuele storingen, onderbrekingen of foutmeldingen op haar website en de mogelijke gevolgen ervan voor de gebruiker of een derde. Sommige informatie is afkomstig van derden. VBA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van informatie, afkomstig van externe bronnen, gegevensbestanden, applicaties of websites. VBA kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele vergissingen bij het verzamelen van deze gegevens.

De vermelde informatie houdt geen professioneel of juridisch advies in. Ze houdt dus evenmin rechten of verplichtingen in, behalve die welke volgen uit de geldende juridische teksten. De informatie wordt bovendien als correct beschouwd op het moment van publicatie, maar kan na enige tijd onnauwkeurig of voorbijgestreefd zijn. Het gebruik van deze informatie valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

VBA is niet verantwoordelijk voor het frauduleuze gebruik van haar verspreidingskanalen. Ze wijst elke verantwoordelijkheid van de hand inzake het hacken van haar computersystemen en het daarbij onrechtmatig verkrijgen van enig gegeven. VBA zet wel de mogelijke middelen in om dergelijke illegale hackings te voorkomen.

F. BESCHERMING VAN DE PRIVACY

Onze website kan gebruik maken van cookies om het bezoek te vergemakkelijken en binnen de context van bepaalde beveiligde applicaties. Deze cookies bevatten geen persoonlijk informatie en vervallen na afloop van uw bezoek. U kunt het gebruik van cookies beheren of weigeren via uw browser. In dat geval kan uw bezoek evenwel minder vlot verlopen.

G. INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

Deze website en de inhoud ervan zijn beschermd door de betreffende Belgische wetgeving inzake auteursrecht, de juridische bescherming sui generis van gegevensbestanden en de bescherming van de intellectuele eigendom. Elke aanpassing, verspreiding, distributie, kopie, reproductie, vertaling van een deel of de hele website en de inhoud ervan, in welke vorm en op welke manier ook (elektronische, mechanische of andere), is ten stelligste verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VBA. Sommige op onderhavige website vermelde namen, lettertypes en logo’s zijn gedeponeerd en geregistreerd: hun reproductie in welke vorm en op welke manier ook is dus verboden. Elke inbreuk kan leiden tot burgerlijke of strafrechtelijke vervolging.

H. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

De website omvat hyperlinks naar andere websites die de gebruiker kunnen interesseren. VBA is evenwel niet verantwoordelijk voor deze websites, noch voor hun inhoud, en wijst dus elke verantwoordelijkheid van de hand inzake het materiaal, alle mogelijke gegevens die via deze media verspreid worden of waarnaar wordt verwezen, en de gebeurlijke verwerking van de persoonlijke gegevens.

I. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Elke actie met betrekking tot deze website moet, op straffe van verval, worden ingediend in het jaar volgend op zijn oorzaak. De artikels 7 § 1, 8°, 8 §1, 9 en 10 van de wet van 11 maart 2003 over sommige juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij zijn niet van toepassing op online bestellingen. Alle rechtsbetrekkingen tussen VBA en de gebruiker van de website worden beheerst door het Belgisch recht. Voor het beslechten van betwistingen zijn enkel de Brusselse rechtbanken bevoegd.